Werkgever/arts

Wij zijn geregistreerd en gecertificeerd Arbeidsdeskundigen waardoor wij ook uitgebreide kennis hebben van de sociale wetgeving, re-integratie en Wet verbetering Poortwachter. Door deze combinatie zijn wij zeer geschikt voor de psychologische begeleiding en/of onderzoek van uw personeel.

Wij maken de slag van psychologische diagnostiek naar gezondheid en re-integratie!

Wij kunnen zowel preventief ingezet worden om uitval van een medewerker te voorkomen, als in het kader van spoedig terugkeer naar werk en duurzame re-integratie om hernieuwde uitval te voorkomen. Ook kunnen wij psychologisch onderzoek doen naar oorzaken van uitval en advies geven over de juiste behandeling, belastbaarheid (in FML-termen), re-integratie, capaciteiten en/of realistische beroepsrichting.

Behandelingen die wij aanbieden

”Psychologische
Als uw medewerker i.v.m. psychologische problematiek is uitgevallen, bestaat de mogelijkheid dat u als werkgever zorg wil dragen voor een adequate psychologische behandeling. Dit kan re-integratie van uw medewerker aanzienlijk versnellen of kan zorgen voor een goede beoordeling van het Re-integratieverslag door het UWV.

Wist u dat, indien bij langdurig verzuim, een medewerker niet in staat is om te voorzien in eigen behandeling het UWV verlangt dat werkgever adequate behandeling inzet om alle re-integratie kansen te benutten. Voor meer inhoudelijke informatie over de verschillende behandelingen verwijs ik u naar het kopje Behandeling.

Lees verder
”Psychologische
Een psychologisch coachingstraject is bedoeld voor mensen die een probleem hebben met hun werk of hun carrière. Maar het is ook goed mogelijk dat privé-problematiek aanvullend een rol speelt. Het kan gaan om een duidelijk afgebakend probleem, zoals stress op het werk of problemen met collega’s/leidinggevenden. Maar iemand kan ook beter moeten leren omgaan met stress of met stressgevoelige situaties in het algemeen. De begeleiding zal dan ook gericht zijn op het verbeteren van het zelfbeeld, vergroten van het zelfvertrouwen en het leren stellen van grenzen. Het doel daarvan is dat de werknemer handvatten aangereikt krijgt om weer goed te kunnen functioneren op het werk en om uitval te voorkomen. De methode van de cognitieve gedragstherapie zal toegepast worden.

Lees verder
”Psychologische
Psychologische coaching kan herstel en re-integratie van uw medewerker aanzienlijk versnellen. Wij diagnosticeren en behandelen uw medewerker, waarbij de privéproblematiek, persoonlijkheid, copingstijl, sociale omgeving, functioneren en de werksituatie in kaart gebracht worden. De methode van de cognitieve gedragstherapie zal toegepast worden. Tevens zal er aandacht besteed worden aan een tijdscontingente re-integratie volgens een vooraf vastgesteld plan.
”Psychodiagnostische
Een vraag die vaak aan ons voorgelegd wordt: welke beperkingen en mogelijkheden op (neuro)psychologisch gebied (ook in FML-termen) bestaan er bij een zieke medewerker en welke manier van re-integratie, beroepsrichting, opleiding en/of behandeling is het meest passend?

Wij kunnen deze vraag goed beantwoorden omdat wij bij het verrichten van de diagnostische onderzoeken wij onze unieke kennis als register psycholoog en register arbeidsdeskundige combineren. Tevens werken wij nauw samen met verschillende bedrijfsartsen.

Een onderzoek omvat een voorgesprek, een onderzoeksdag en een nabespreking met de cliënt. Deze ontvangt het rapport en vervolgens wordt het, na toestemming, aan de opdrachtgever uitgebracht. Vragen waarop het bijvoorbeeld antwoord kan geven:
Zijn de klachten diagnostisch te benoemen? Zo ja, zijn er therapeutische opties? Wat is de prognose? Is terugkeer in het arbeidsproces voor cliënt haalbaar? Op welke termijn? Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er t.a.v. arbeid, nu en in de toekomst (in het 2e spoor)?

”Psychodiagnostische
Bij een psychodiagnostische screening wordt aan de hand van een interview, drie vragenlijsten en een nagesprek, de aard en de ernst van de aangemelde problematiek of klachten ingeschat. Tevens kan de mate van arbeids(on)geschiktheid eventueel ingeschat worden omdat het een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise betreft. Voor betrouwbaardere gegevens en complexere zaken is een uitgebreid belastbaarheidsonderzoek noodzakelijk.
”Belastbaarheidsonderzoek”
Het belastbaarheidsonderzoek is een gecombineerde arbeids- en klinisch-psychologische expertise, vooral gericht op de mogelijkheden en het niveau waarop een cliënt functioneert, maar ook op tekortkomingen in het persoonlijk functioneren binnen het werk. Het is bedoeld om de aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek van de cliënt in kaart te brengen, de rol die deze in de arbeidssituatie speelt en om te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van werk of behandeling. Eventuele psychische beperkingen zullen omgezet worden in FML termen en er zal een re-integratieadvies gegeven worden.
”Neuropsychologisch
Het neuropsychologische onderzoek is een aanvulling op het belastbaarheidsonderzoek. Wanneer het vermoeden bestaat dat er problemen zijn met het cognitief functioneren kan gericht onderzoek gedaan worden. Het is een gespecialiseerd onderzoek waarin zaken als taalperceptie en productie, aandacht en concentratievermogen, inprenting en geheugen, planning, tijdsperceptie en dergelijke onderzocht kunnen worden.
”Beroepskeuzeonderzoek”
Het beroepskeuzeonderzoek kan een aanvulling zijn op het belastbaarheidsonderzoek of op het neuropsychologisch onderzoek. Er wordt een inventarisatie gemaakt van aanleg en vaardigheden (intellectueel en persoonlijk) en van interesses, idealen en waarden met betrekking tot beroep en werksituatie. Ook neemt de psycholoog/arbeidsdeskundige fysieke en/of psychologische beperkingen mee in het advies. Aanvullend zal er ook een verkorte intelligentietest afgenomen worden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen. U kunt ook via de contactpagina een aanvraagformulier voor één van onze producten aanvragen. Op basis van uw vraagstelling kunnen wij op maat een offerte maken voor het juiste onderzoek of de juiste behandeling.